Home
De verkiezing
Bekijk video
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden verkiezingen Retailer of the Year, editie 2017

Q&A onderzoek BV
printerweg 22
3821 AD Amersfoort
kvk nr: 58913009

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dit document en is een overeenkomst tussen Q&A onderzoek BV, hierna te noemen: “Gebruiker” en de “Opdrachtgever” waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Q&A behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A u hiervan tijdig op de hoogte. Wanneer een verandering is doorgevoerd gaan wij ervan uit dat u toestemming geeft voor deze verandering, tenzij u ons binnen tien dagen na de verandering hierover schriftelijk bericht.

Artikel 2 Beschrijving project verkiezingen Retailer of the Year België

 1. De verkiezingen die vallen onder het concept Retailer of the Year België, te weten Beste winkelketen van België en Webshop Awards België (hierna te noemen: de verkiezingen) zijn een initiatief van Q&A Onderzoek BV. De projectvoorbereiding, het uitvoeren van de verkiezingen zelf (o.a. het opstellen van de verkiezingsvragenlijsten, het online ter beschikking stellen hiervan en het verwerken van de resultaten van de vragenlijsten) en de uitreiking van de prijzen worden georganiseerd door Q&A.
 2. Het doel van het organiseren van de verkiezingen is retailers op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij de consument.
 3. Alle retailers met minimaal vijf vestigingen in België, of retailers met meer dan 30 vestigingen in Europa waarvan minimaal drie in België, kunnen deelnemen aan de verkiezing, m.a.w. deze vallen volgens de definitie van de verkiezing onder een winkelketen. Daarnaast kunnen alle retailers met online activiteiten deelnemen in België, mits ze in één van de categorieën vallen.
 4. Retailers hoeven zich meestal niet aan te melden, omdat zij automatisch kandidaat worden gesteld door de consument indien zij worden aangevinkt in de zoeklijst, c.q. additioneel worden genoemd (indien zij niet in de zoeklijst staan). Is dit niet het geval, neem dan gerust contact op met de projectorganisatie.
 5. De verkiezingen worden georganiseerd in een aantal categorieën die jaarlijks worden benoemd. Q&A behoudt zich het recht voor om zelfstandig te beslissen om een winkelketen definitief toe te laten tot een categorie en categorieën toe te voegen c.q. te schrappen.
 6. Om in aanmerking te komen voor een nominatie dient een winkelketen ten minste 380 beoordelingen (of na eventuele verlaging) te behalen. Indien geen enkele of maar één winkel aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, kan de grens naar beneden worden bijgesteld. Per categorie worden maximaal vijf winkels genomineerd.
 7. De methodiek van het stemmen verloopt als volgt:
  Als consumenten winkels gaan beoordelen moeten zij eerst kiezen wat hun favoriete winkels zijn en in welke categorie zij deze willen beoordelen. Consumenten beoordelen in een online vragenlijst hun favoriete winkels op de tien belangrijkste koopaspecten: prijs, acties en aanbiedingen, kwaliteit van de producten, samenstelling assortiment, deskundigheid, klantvriendelijkheid, service, uitstraling en beleving, winkelgemak en betrouwbaarheid. Naast een beoordeling van elk aspect op een schaal van 1 tot 10, kan er een toelichting toegevoegd worden. Verder laten consumenten nog enkele achtergrondgegevens achter, zoals leeftijd, geslacht en postcode. Deze extra informatie wordt verwerkt in de analyse. Naast deze achtergrondgegevens wordt de consument gevraagd een eigen e-mailadres in te vullen. Hierop ontvangt de consument een bedankmail en wordt de stem valide gemaakt. Een ongeldig e-mailadres is een ongeldige stem.

  Om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te vergroten, zullen onder andere de volgende controleslagen worden uitgevoerd:

  Fraude check
  De fraude check is bedoeld om de kwaliteit van de dataset te verhogen. Beoordelingen worden onder andere gecheckt op doorlooptijd, antwoordpatronen en er wordt een analyse op IP-adressen uitgevoerd.

  Weging op basis van het belang van de aspecten
  Per categorie zijn de winkels op tien vooraf gedefinieerde aspecten beoordeeld. Deze beoordelingen bepalen samen het gewogen eindcijfer van een winkelketen binnen een categorie. Niet alle aspecten zijn even belangrijk, daarom wordt bij het berekenen van het eindcijfer rekening gehouden met het belang van een aspect binnen een categorie. Dit belang is per categorie op basis van een aselecte steekproef bepaald. Onderstaand een rekenvoorbeeld (met fictieve cijfers en percentages)

  Aspect Cijfer Belang Cijfer x Belang
  Prijs 7,5 8,13% 0,61
  Acties en aanbiedingen 6 9,84% 0,59
  Kwaliteit van de producten 8 18,69% 1,5
  Samenstelling assortiment 5,5 9,69% 0,53
  Deskundigheid 6,7 15,40% 1,03
  Klantvriendelijkheid 6,7 11,30% 0,76
  Service 7 3,20% 0,22
  Uitstraling en beleving 7,5 14,81% 1,11
  Winkelgemak 6,9 4,11% 0,28
  Betrouwbaarheid 7 4,83% 0,34
  Eindresultaat 7
  Correctie van het gewogen eindcijfer.
  Uitgangspunt bij de verkiezing is dat er per winkelketen ten minste 380 beoordelingen worden behaald. De behaalde, naar aspecten in de branche gewogen, eindscores worden gecorrigeerd op basis van een correctiefactor op basis van het bijbehorende aantal waarnemingen.

  In het kort betekent dit het volgende: bij meer waarnemingen is de aftrek geringer. Daarom is het van belang campagne te voeren, omdat bij meer beoordelingen de correctie lager uit zal vallen en het uiteindelijke gecorrigeerde cijfer hoger zal zijn. Hieronder een voorbeeld van wat de invloed van het aantal beoordelingen is op de correctiefactor en het gecorrigeerde cijfer.

  Gewogen cijfer Aantal beoordelingen Correctie Gecorrigeerd cijfer
  Winkelketen A 7,25 800 0,31 6,94
  Winkelketen B 7,25 900 0,29 6,96
  Winkelketen C 7,25 1.000 0,28 6,97
  Winkelketen D 7,25 1.250 0,25 7
  Winkelketen E 7,25 1.500 0,23 7,02
  Winkelketen F 7,25 2.000 0,2 7,05
  Winkelketen G 7,25 3.000 0,16 7,09
  Bij het deelnemen aan de verkiezing zullen consumenten eerst hun favoriete winkel beoordelen: de primaire beoordeling. De consumenten krijgen vervolgens de vraag of ze nog andere winkels willen beoordelen: de secundaire beoordelingen. De primaire en secundaire beoordelingen die de winkelketen ontvangt, tellen beide voor 50% mee in het eindcijfer. Ze worden samengenomen en op basis daarvan worden ze gewogen en gecorrigeerd. In totaal (primaire en secundaire beoordelingen samen) heeft een winkel minstens 380 beoordelingen nodig om genomineerd te worden.

  Na de analyse van de resultaten wordt er bepaald wat de uitslagen zijn. Allereerst zullen er per categorie twee tot vijf genomineerden worden uitgeroepen. Dit is afhankelijk van het aantal winkels met voldoende beoordelingen. Wanneer een categorie minder dan twee genomineerden heeft, zal de ondergrens worden verlaagd. Indien er dan nog steeds minder dan twee genomineerden zijn komt de categorie te vervallen. Alleen genomineerden maken kans op de categorieprijs.

  Overallwinnaar
  Naast de categoriewinnaars wordt er een overallwinnaar bekend gemaakt. Alle categoriewinnaars maken kans op deze overalltitel. Consumenten kunnen een maand voor de uitreiking van de overallwinnaar opnieuw hun stem uitbrengen en beoordelen wie van de categoriewinnaars zij de beste van België vinden. In deze verkiezing zal de consument vervolgens gevraagd worden welke aspecten ten grondslag liggen aan het kiezen van deze winkelketen. Parallel aan de verkiezing is een aselecte steekproef uitgevoerd.

 8. Retailers kunnen de verkiezing onder de aandacht brengen bij de consument door middel van ter beschikking gestelde banners door Q&A en te bestellen POS-materiaal bij Q&A. Op het moment dat er gebruikgemaakt wordt van de door Q&A ter beschikking gestelde banners en/of POS-materialen, is de retailer ook ‘opdrachtgever’ (zie artikel 1.1) en gaat zij akkoord met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden. Overtreding van deze algemene voorwaarden door retailers kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A.
 9. Het is voor retailers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de ter beschikking gestelde banners. Het is niet toegestaan om in de beschikbaar gestelde POS-materialen wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.
 10. Logo’s van de verkiezingen die alleen kunnen worden gebruikt tijdens de stemperiode, kunnen worden opgevraagd om te verwerken in eigen communicatie-uitingen. Deze dienen alvorens gebruik ter goedkeuring aan Q&A voorgelegd te worden.
 11. Bij het uitsturen van elektronische nieuwsbrieven over de verkiezing dienen retailers deze vooraf aan te melden bij Q&A en ter goedkeuring voor te leggen.
 12. Het is voor retailers niet toegestaan om prijzen in het vooruitzicht te stellen aan consumenten als zij een stem op hun winkelketen uitbrengen. Enkel mag verwezen worden naar de prijzen die ter beschikking zijn gesteld door de organisatie van de verkiezing.
 13. Categoriewinnaars mogen het logo dat gekoppeld is aan het winnen van de deelprijs uitsluitend gebruiken volgens het licentiereglement, dat tezamen met het logo wordt verstrekt.
 14. De hoofdprijswinnaar ontvangt een trofee en het winnaarslogo tegen een licentievergoeding. De voorwaarden m.b.t. het gebruik van het logo staan beschreven in het licentiereglement, dat tezamen met het logo wordt verstrekt.
 15. Retailers en/of categorie- en hoofdprijswinnaars geven toestemming aan de verkiezingen om ingezonden materialen en/of in opdracht van de verkiezingen gemaakt foto- en filmmateriaal te gebruiken voor publicatie in printuitingen en online.
 16. Over de uitslag van de verkiezingen, dit geldt zowel voor de hoofdprijswinnaar als voor de categoriewinnaars wordt niet gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.
 17. Q&A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten in de uitslagen van de verkiezingen door welke oorzaak dan ook waaronder ook door omkoping van stemmen, robotstemmen, etc.
 18. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden versie 2017 niet voorzien, beslist Q&A.

Artikel 3 Juistheid van de informatie en aansprakelijkheid

 1. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie
  Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de verkiezingen verkrijgt en publiceert via diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).
 2. De publicatie-/wijzig-/verwijderrechten
  Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, inhoud die is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de verkiezingen op de website, te wijzigen.
 3. Juistheid van informatie deelnemende consumenten
  Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere respondent om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Q&A is niet verplicht de respondent(en)/retailer(s) hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de verkiezingen
  Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de verkiezingen van retailers, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (retailers, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de verkiezingen Q&A schadeloos en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit deelname aan de verkiezingen door welke organisatie en/of persoon dan ook.
 5. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
  Als u een klacht heeft gemeld bij Q&A, zal Q&A alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A of leveranciers c.q. partners van Q&A, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarop een terugkoppeling te geven. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Q&A geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het privacy statement).
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  Q&A beschikt over de intellectuele eigendomsrechten van de verkiezingen waaronder de logo’s en de URL. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van de intellectuele eigendommen van Q&A, alsmede van het concept (waaronder het proces van de verkiezingen, de vragenlijsten en gebruikte technologie, anders dan de informatie die u zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.
 7. Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden verkiezingen editie 2017 is het Nederlandse recht van toepassing.