Home
De verkiezing
Bekijk video
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Disclaimer

Disclaimer

CONTACTGEGEVENS Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009

Onderstaand vindt u de Disclaimer die van toepassing is op de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ (alsmede op de inhoud van deze website), een initiatief van Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer
Q&A behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A u hiervan tijdig op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie
Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze site).

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten
Q&A behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door Q&A in het kader van de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten
U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten
Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument Q&A toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.

Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht
Als u een klacht heeft gemeld bij Q&A zal Q&A alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A en/of leveranciers c.q. partners van Q&A, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Q&A geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL, liggen bij Q&A. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (anders dan de informatie die u zelf aan Q&A heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart Q&A hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’
Q&A is niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ door retailers/winkelketens, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (retailers/winkelketens, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en/of ‘Retailer of the Year Belgium’ Q&A schade- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A, voortgekomen uit deelname aan de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 9. Rechts- en forumkeuze
Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.