Home
De verkiezing
Bekijk video
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement

Verkiezingsreglement‘Retailer of the Year Belgium’, versie Maart 2021

Dit reglement is van toepassing op de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Award Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’. De verkiezingen worden georganiseerd door Q&A Insights BV (hierna te noemen Q&A).

Verkiezingen

 1. Jaarlijks organiseert Q&A de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’ en ‘Webshop Award Belgium’.
 2. De categoriewinnaars en overallwinnaars uit de verkiezingen ‘Beste Winkelketen van België’ en ‘Webshop Award Belgium’, nemen automatisch deel aan de opvolgende door Q&A georganiseerde verkiezing ‘Retailer of the Year Belgium’.

Deelnemers

 1. Alle winkelketens met minimaal vijf vestigingen in België nemen deel aan de ‘Beste Winkelketen van België’ verkiezing. Dit geldt ook voor winkelketens met meer dan dertig vestigingen in Europa, waarvan minimaal drie in België. Mocht een retailer niet in de vragenlijst voorkomen, dan kan de retailer altijd contact opnemen met Q&A.
 2. Alle winkelketens die aan bovengenoemde eis voldoen en over een webshop - die in België producten verkoopt - beschikken, kunnen deelnemen aan de ‘Webshop Awards Belgium’.
 3. Alle pure players in België met een omzet van minimaal €1.000.000,- mogen deelnemen. Bij twijfel kan Q&A vragen aan te tonen dat aan deze omzet eis wordt voldaan. Indien de retailer dat niet aan kan tonen, wordt deze uitgesloten van deelname aan deze verkiezingen.

Categorieën

 1. Q&A bepaalt de categorieën waarin retailers beoordeeld kunnen worden. Retailers kunnen voorafgaand aan de stemperiode een voorkeur voor een categorie aangeven. Q&A behandelt deze aanvragen naar maatstaven van billijkheid & redelijkheid.
 2. Q&A behoudt zich het recht tot het toevoegen c.q. schrappen van categorieën voor. De categorieën worden jaarlijks herzien.

Stemgrens

 1. Om in aanmerking te komen voor een nominatie voor een (categorie)prijs van ‘Beste Winkelketen van België’ en/of ‘Webshop Award Belgium’ heeft een retailer minimaal 380 beoordelingen nodig.
 2. Indien geen enkele of maar één retailer aan deze voorwaarde voldoet binnen een categorie, kan Q&A de stemgrens van 380 beoordelingen naar beneden bijstellen.
 3. In een categorie worden minimaal twee en maximaal vijf retailers genomineerd. Wanneer er meer dan vijf retailers de stemgrens hebben behaald, worden de vijf retailers met het hoogste gecorrigeerd eindcijfer genomineerd.

Promotiematerialen

 1. Retailers kunnen hun klanten c.q. de consument motiveren om hun (web)winkel te beoordelen. Hulpmiddelen die daartoe onder andere ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerde stemlinks, online banners en drukwerk. Q&A stelt deze promotiematerialen beschikbaar voor retailers om de verkiezing onder de aandacht te brengen bij de consument.
 2. Het is voor retailers niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de door Q&A beschikbaar gestelde promotiematerialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q&A.
 3. Retailers die gebruik maken van artwork bestanden dan wel andere (niet door Q&A beschikbaar gestelde) promotiematerialen om beoordelingen te verzamelen, moeten dit vooraf ter goedkeuring aan Q&A voorleggen.
 4. Middels deelname aan de verkiezingen geven retailers toestemming aan Q&A om ingezonden materialen te gebruiken voor (online) publicatie.
 5. Q&A stelt een ‘quota monitor’ en ‘shopmonitor’ beschikbaar. Met behulp van deze digitale tool kan de retailer tijdens de verkiezing bijhouden hoeveel beoordelingen zijn (web)winkel heeft behaald. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze tool ten aanzien van het aantal beoordelingen, gezien het feit dat hier na sluiting van de stemperiode nog een correctie op volgt (beoordelingen kunnen worden verwijderd o.a. door de maatregelen genoemd in punt 23).

Consumentenprijzen

 1. Q&A stelt zelf of namens een partner een prijzenpakket samen voor respondenten om hen te stimuleren een beoordeling te geven. Alle respondenten maken kans op één van de prijzen uit dit prijzenpakket. De mogelijkheid om stemmen te ‘kopen’ met prijzen door retailers zelf is hiermee uitgesloten. Retailers mogen op geen enkele wijze communiceren met prijzen buiten dit vastgestelde prijzenpakket.

Overtreding reglement en controle

 1. Overtreding van enige voorwaarde opgenomen in dit verkiezingsreglement door retailers kan leiden tot diskwalificatie. De uiteindelijke beslissing tot diskwalificatie ligt bij Q&A.
 2. Q&A controleert gedurende de stemperiode steekproefsgewijs of er op de juiste wijze (en derhalve conform dit verkiezingsreglement) campagne wordt gevoerd. Indien uit de controle blijkt dat een bepaalde retailer met eigen c.q. andere prijzen communiceert dan wel gebruik maakt van niet goedgekeurde promotiematerialen en/of een andere voorwaarden door de betreffende retailer wordt geschonden, volgt een waarschuwing en een vermindering van een door Q&A te bepalen aantal stemmen dan wel een diskwalificatie.
 3. Q&A en/of partners zullen bij minimaal 50% van de actieve deelnemers checks doen op de wijze van het uitvoeren van campagnes.
 4. Een notaris ziet toe op de opvolging door Q&A van de controles zoals onder andere opgenomen in de artikelen 19, 23 en 24 van dit verkiezingsreglement.

Verzamelen van beoordelingen

 1. Het is niet toegestaan om respondenten in de winkel te laten stemmen op papier of via het beschikbare internetnetwerk van de winkel. Wel is het mogelijk om e-mailadressen van respondenten te werven. Deze respondenten ontvangen een uitnodiging vanuit Q&A om op een later tijdstip deel te nemen aan de verkiezing. Tevens is het mogelijk om een potentieel respondent te verwijzen naar de website www.bestewinkelketen.be en www.webshop-Award.be waar de respondent zich kan aanmelden om de vragenlijst in te vullen.
 2. Het is voor medewerkers van Q&A en het notariskantoor niet toegestaan om te stemmen (c.q. deel te nemen aan de verkiezing).
 3. Na de stemperiode wordt er een analyse uitgevoerd met controleslagen waaronder, doch niet beperkt tot:
  • meerdere beoordelingen: bij twee of meer beoordelingen voor één retailer in dezelfde categorie vanaf één e-mailadres wordt één beoordeling meegenomen en worden de overige beoordelingen verwijderd.
  • snelheid invullen vragenlijst: beoordelingen die volledig zijn ingevuld binnen een tijdsbestek van 90 seconden worden verwijderd aangezien zeer te betwijfelen is dat deze beoordelingen serieus zijn ingevuld;
  • IP-adressen: er wordt een controle uitgevoerd op door respondenten gebruikte IP-adressen. Bij meer dan drie beoordelingen vanaf één IP-adres voor één retailer in dezelfde categorie worden drie beoordelingen meegenomen en de overige beoordelingen worden verwijderd.
  Beoordelingen die voldoen aan deze controleslagen worden gebruikt voor de uiteindelijke eindcijfers. Hier dient rekening gehouden te worden met een vermindering in stemmen, waardoor de stemgrens niet meer wordt behaald.
 4. Van het gemiddelde eindcijfer wordt een correctie op basis van het aantal beoordelingen afgetrokken om het gecorrigeerde eindcijfer te berekenen. Deze berekening is zo opgebouwd dat een hoger aantal beoordelingen zorgt voor een lagere correctie op het gemiddelde Op het moment dat de digitale vragenlijst niet ingevuld kan worden (‘er kan geen stem worden uitgebracht’) voor een periode langer dan 24 uur, wordt de stemperiode verlengd met dezelfde tijdsduur die verloren is gegaan.

Categoriewinnaars

 1. De categoriewinnaar is de genomineerde retailer met het hoogste gecorrigeerde eindcijfer.
 2. Bij retailers die exact hetzelfde gecorrigeerd eindcijfer hebben, wordt gekeken naar het ongecorrigeerde eindcijfer. Als dit cijfer voor de betreffende retailers ook exact hetzelfde is, wordt de retailer met het hoogste aantal stemmen (na analyse) als winnaar uitgeroepen.
 3. Categoriewinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de categorieprijs uitsluitend gebruiken volgens de licentievoorwaarden die vooraf moeten worden gelezen en getekend.

Overallwinnaars

 1. De overallwinnaar van ‘Beste Winkelketen van België’ en de ‘Webshop Award Belgium’ wordt bepaald op basis van o.a. NPS. Alleen winkelketens/webshops die minimaal 380 beoordelingen na analyse hebben behaald en categoriewinnaar zijn geworden komen in aanmerking voor deze overall titels. Wanneer een winkelketen/webshop meerdere categorieën heeft gewonnen, worden deze beoordelingen/aantallen naar verhouding samengevoegd.
 2. Om de overallwinnaar van ‘Retailer of the Year Belgium’ te bepalen, wordt in de stemperiode aan het einde van de categoriebeoordeling aan consumenten gevraagd welke retailer zij overall het meest favoriet vinden. Ook wordt gevraagd om deze retailer te beoordelen op basis van onderscheidendheid. De uitreiking van de Belgische overallprijzen vindt plaats tijdens een apart gala.
 3. Overallwinnaars mogen het logo dat is gekoppeld aan de overallprijs uitsluitend gebruiken volgens het de logo licentievoorwaarden die vooraf moeten worden gelezen en getekend.

Persoonsgegevens

 1. Q&A respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezingen meedoen. Q&A zal alle persoonsgegevens die aan haar in het kader van het doen van een beoordeling wordt verstrekt in overeenstemming met de AVG-wet behandelen.

Aansprakelijkheid

 1. Q&A (alsmede haar zuster/moedermaatschappijen) en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deelname aan deze verkiezingen voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirect schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van deelname aan en/of de uitslag van de verkiezingen en/of het uitbrengen van een stem wordt door Q&A uitdrukkelijk verworpen.
 2. Over de uitslag van de verkiezingen kan niet worden gediscussieerd c.q. gecorrespondeerd.

Intellectueel eigendom

 1. Op de verkiezingen, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL van de verkiezingen rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Q&A (en/of haar moeder organisatie Avantage BV) . Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV) is verboden zonder hiervoor voorafgaand de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Q&A.

Slotbepalingen

 1. Dit document is zeer zorgvuldig tot stand gekomen, maar fouten (waaronder tekstuele/druk en/of vertaalfouten) zijn voorbehouden.
 2. In alle zaken waarin dit verkiezingsreglement niet voorziet, beslist Q&A.